Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Van Publikatieburo United gevestigd te Nijkerk.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen opdrachtgever en Publikatieburo United,

Jan Steenhof 43, 3862 MC Nijkerk, nader te noemen “opdrachtnemer”. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden of door wijzigingen van de opdracht. Door opdrachtgever verstrekte opdrachten binden deze eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

3. Indien door twee of meer rechtspersonen één en dezelfde opdracht wordt verstrekt, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verplichtingen voortspruitend uit de betreffende opdracht.

4. Advertentieteksten, films en/of werktekeningen e.d. dienen, voorzover niet al in het bezit van opdrachtnemer, binnen acht dagen na ontvangst door opdrachtnemer van de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging, alsnog aan eerstgenoemde te worden toegezonden. Opdrachtnemer heeft het recht teksten welke in strijd zijn met de wet of negatieve uitlatingen tegenover personen, bedrijven of instanties te weigeren c.q. te wijzigen. Alvorens opdrachtnemer tot afdruk van een opdracht overgaat, kan op schriftelijk verzoek van opdrachtgever een proefdruk worden toegezonden. Eventuele extra kosten komen voor rekening van opdrachtgever. Reclames over de proefdruk dienen uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst van deze proefdruk schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht met de inhoud en uitvoering van de proefdruk akkoord te zijn gegaan.

5. Zet- en tekstfouten worden bij tijdige reclame kosteloos verbeterd; andere van de kopij afwijkende veranderingen worden voorzover mogelijk tegen het hiervoor geldend uurtarief der zetterij aangebracht.

6. Kosten voor het vervaardigen van litho’s zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

7. Met de ondertekening en toezending van de opdrachtbevestiging aan opdrachtnemer verklaart opdrachtgever een exemplaar van de onderhavige Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan op de hoogte te zijn, alsmede gerechtigd te zijn tot het verstrekken van de betreffende opdracht. Een per telefax aan opdrachtnemer verzonden opdracht wordt als een rechtsgeldige opdracht beschouwd. Evenzo geldt dit ten aanzien van de door opdrachtnemer per telefax aan opdrachtgever verzonden bevestiging van deze ontvangen opdracht.

8. Betalingen dienen plaats te vinden binnen acht dagen na het verschijnen van de editie en de factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is opdrachtgever in verzuim en is deze een vertragingsrente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke rente. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten, welke tenminste 15% van de openstaande vorderingen bedragen, met een minimum van € 40,00 per openstaande vordering, voor rekening van opdrachtgever.

9. Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een opdracht over te gaan binnen een termijn van zeven dagen na verzending van diens opdracht.

10. Wanneer opdrachtgever na de in artikel 9 genoemde periode en na ontvangst van de opdrachtbevestiging door opdrachtnemer nog van de uitvoering van de verstrekte opdracht wenst af te zien, heeft opdrachtnemer los van haar onaangetaste rechten om nakoming (met volledige schadevergoeding), danwel bij wanprestatie ontbinding met volledige schadevergoeding in te roepen of te vorderen, naar haar keuze het recht een schadevergoeding in rekening te brengen wegens gederfde winst en alle gemaakte kosten voortvloeiend uit de overeenkomst, gelijk aan minimaal 75% van de door haar in rekening gebrachte kosten.

11. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van openstaande facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op later ontstane facturen.

12. Algemene voorwaarden van opdrachtgever binden opdrachtnemer niet, behalve indien en voorzover deze niet in strijd met de onderhavige voorwaarden en voorzover opdrachtgever de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Download de voorwaarden als pdf.